Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Міський студентський парламент

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. “Молодіжний парламент” є консультативно-дорадчим органом при Чернівецькій міській раді (далі - Молодіжний парламент).

1.2. Молодіжний парламент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами Чернівецької міської ради  та її виконавчих органів, переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також положенням про Молодіжний парламент при Чернівецькій міській раді.

1.3. Діяльність Молодіжного парламенту ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

1.4. Молодіжний парламент не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

1.5. Молодіжний парламент діє на громадських засадах.

1.6. Модератором Молодіжного парламенту є начальник відділу сім’ї та молоді Чернівецької міської ради.

1.7. Модератор Молодіжного парламенту здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності, сприяє створенню належних умов для його роботи, у тому числі забезпечує молодіжний парламент приміщенням для засідань, організовує взаємозв’язок молодіжного парламенту з інститутами громадянського суспільства.

 

2.   ПРАВА І ЗАВДАННЯ МОЛОДІЖНОГО ПАРЛАМЕНТУ

 

 2.1. Основними завданнями Молодіжного парламенту є сприяння:

2.1.1. Участі молоді у процесі розроблення проектів рішень Чернівецької міської ради щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням.

2.1.2. Залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади шляхом участі в розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері.

2.1.3. Консолідації молодіжного руху на території громади.

2.1.4. Узгодженості дій Чернівецької міської ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя Чернівецької міської територіальної громади.

2.1.5. Вивченню, проведенню систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі.

2.1.6. Поданню пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері.

2.1.7. Організації змістовного дозвілля, проведенню просвітницьких, громадських, культурно-масових, спортивних заходів із залученням молодіжного активу міста.

2.2. Молодіжний парламент відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Проводить аналіз ефективності здійснення повноважень Чернівецькою міською радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, у тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на Чернівецьку міську раду завдань.

2.2.2. Подає Чернівецькій міській раді на розгляд пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності виконання рішень, які впливають на життя молоді.

2.2.3. Вносить пропозиції щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та подає їх на розгляд міської ради.

2.2.4. Проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проєктів рішень Чернівецької міської ради щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

2.2.5. Бере участь у розробленні проєктів актів Чернівецької міської ради щодо питань реалізації державної політики у молодіжній сфері.

2.2.6. Розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери у межах територіальної громади, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді.

2.2.7. Сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм.

2.2.8. Розробляє та впроваджує механізми взаємодії Чернівецької міської ради і молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості.

2.2.9. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Молодіжного парламенту.

2.2.10. Подає Чернівецькій міській раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері на місцевому рівні.

2.2.11. Звітує раз на рік Чернівецькій міській раді (надає обов’язкову для розгляду інформацію) про хід реалізації державної політики у молодіжній сфері у м.Чернівцях, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері та становище молоді в місті.

2.2.12. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу Молодіжного парламенту.

2.3.  Молодіжний парламент має право:

2.3.1. Отримувати в установленому порядку від Чернівецької міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій публічну інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

2.3.2. Ініціювати залучення до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

2.3.3. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні та тимчасові робочі органи (комітети, експертні групи).

2.3.4. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Молодіжного парламенту.

2.3.5. Вносити пропозиції міському голові щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

2.3.6. Брати участь у місцевих, всеукраїнських та міжнародних заходах, що відбуваються за участі молодіжних організацій.

2.3.7. Мати бланк із своїм найменуванням.

2.3.8. Доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені виконавчі органи Чернівецької міської ради, а також право участі в засіданнях міської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції Молодіжного парламенту. 

 

3.   ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ МОЛОДІЖНОГО ПАРЛАМЕНТУ

 

3.1. Склад Молодіжного парламенту формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування кандидатів за делегатів, які особисто присутні на установчих зборах.

3.2.  До складу Молодіжного парламенту входить 21 громадянин України віком від 14 до 35 років за 3-ма квотами:

3.2.1. 10 представників громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, установ, організацій, що проводять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та проводять діяльність на території Чернівецької міської територіальної громади.

3.2.2. 8 представників закладів освіти, кандидатури яких подаються студентським самоврядування І-ІV рівня акредитації кожного навчального закладу Чернівецької міської територіальної громади.

3.2.3. 3 представники учнівського самоврядування Чернівецької міської територіальної громади.

3.3. До складу Молодіжного парламенту може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу молодіжного парламенту.

3.4. Термін повноважень складу Молодіжного парламенту становить два роки.

3.5. Для формування складу Молодіжного парламенту міський голова не пізніше ніж за 10 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю представників інститутів громадянського суспільства, відповідних посадових осіб виконавчих органів та депутатів міської ради.

3.5.1.  У разі, коли при Чернівецькій міській раді вже утворений Молодіжний парламент та його повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення його повноважень.

3.5.2. До складу ініціативної групи входять делеговані члени чинного Молодіжного парламенту (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Молодіжного парламенту, представники виконавчих органів влади та депутатів.

3.5.3. Модератор не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради та/або в інший прийнятний спосіб, підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.5.4. Склад ініціативної групи затверджується розпорядженням Чернівецького міського голови.

3.6. Для участі в установчих зборах подається :

3.6.1.  Заява у довільній формі, підписана кандидатом у делегати молодіжного парламенту.

3.6.2.  Протокол про рішення делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжного парламенту.

3.6.3.  Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації, згоду на обробку персональних даних.

3.6.4.  Витяг з державного реєстру  інституту громадянського суспільства або лист підтримки навчального закладу.

3.7.  Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 3 календарних дні до їх проведення.

3.8.  Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

3.8.1.  Невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього положення про Молодіжний парламент.

3.8.2.  Участь в інших молодіжних радах та/чи парламентах областей або міст.

3.8.3.  Невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника квотам.

3.8.4.  Недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

3.8.5.  Відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання офіційного листа на пошту, вказану при оголошенні про створення ініціативної групи на сайті міськради,  за підписом уповноваженої особи керівного органу такого інституту.

3.8.6.  Перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення або його приналежність до релігійних організацій та політичних партій.

3.9.  На установчих зборах затверджується склад Молодіжного парламенту.

3.10.   Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа членів ініціативної групи обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжного парламенту про його діяльність, якщо такий парламент був утворений, а також обирається новий склад Молодіжного парламенту.

3.11.   Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається впродовж трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Чернівецькому міському голові.

3.12.   Чернівецький міський голова на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжного парламенту і оприлюднює розпорядження впродовж п’яти робочих днів на офіційному вебпорталі  Чернівецької міської ради.

3.13.   Зміни у складі Молодіжного парламенту затверджуються розпорядженням міського голови на підставі протоколу засідання Молодіжного парламенту. Відомості про такі зміни оприлюднюються на офіційному вебпорталі  Чернівецької міської ради впродовж п’яти робочих днів з моменту затвердження.

 

4.  СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНОГО ПАРЛАМЕНТУ

 

4.1.  Голова Молодіжного парламенту:

4.1.1. Обирається з числа делегатів парламенту на її першому засіданні шляхом таємного голосування більшістю голосів та складає присягу такого змісту: «Я, (ПІБ), урочисто присягаю чесно та сумлінно виконувати обов'язки голови Молодіжного парламенту при Чернівецькій міській раді, завжди бути відданним/ою інтересам молоді, сприяти втіленню цих інтересів у життя».

4.1.2. Організовує діяльність Молодіжного парламенту.

4.1.3. Представляє Молодіжний парламент у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

4.1.4. Скликає чергові та позачергові засідання Молодіжного парламенту та головує на них.

4.1.5. Підписує документи від імені Молодіжного парламенту.

4.1.6. Звітує про роботу Молодіжного парламенту щороку.

4.1.7. Може бути радником міського голови на громадських засадах.

4.2. Голова та секретар Молодіжного парламенту можуть бути відкликані з посади у випадках:

4.2.1. За власним бажанням на підставі поданої письмової заяви.

4.2.2. Припинення його членства у парламенті.

4.2.3. Недовіри 2/3 (14-ти) делегатів Молодіжного парламенту.

4.3. Секретар Молодіжного парламенту:

4.3.1. Обирається шляхом таємного голосування з числа делегатів парламенту та складає присягу такого змісту: «Я, (ПІБ), урочисто присягаю чесно та сумлінно виконувати обов'язки секретаря Молодіжного парламенту при Чернівецькій міській раді, завжди бути відданним/ою інтересам молоді, сприяти втіленню цих інтересів у життя».

4.3.2.  Організовує підготовку і проведення засідань Молодіжного парламенту.

4.3.3.  Повідомляє про час, та місце проведення засідання Молодіжного парламенту та формує порядок денний.

4.3.4.  Веде протоколи засідань Молодіжного парламенту та разом з головою підписує їх.

4.3.5.  У разі припинення повноважень голови Молодіжного парламенту виконує його обов’язки до обрання нового голови, що відбувається на наступному засіданні.

4.4. Рада голів Молодіжного парламенту (далі – Рада голів) є вищим керівним органом.

4.4.1. Рада голів складається з голови Молодіжного парламенту, секретаря та чотирьох голів  комітетів Молодіжного парламенту.

4.4.2. Рада голів проводить обговорення для вирішення поточних та організаційних питань. Обговорення відбуваються за ініціативи делегатів Ради голів не рідше, ніж двічі на місяць. Про час, місце делегатів Ради голів повідомляють за 3 дні до моменту проведення.

4.4.3. Обговорення Ради голів є правочинним за умови присутності більшості від загального складу його делегатів особисто або їх участі в режимі відео конференції.

4.4.4. Кожен член Ради голів може виступати з ініціативою щодо визначення завдань, шляхів перспективного розвитку основних напрямів діяльності Молодіжного парламенту.

4.4.5.  Рада голів формує календарне планування Молодіжного парламенту,  план заходів та проєктів, налагоджує взаємодію між роботою комітетів, проводить аналіз виконаних завдань.

4.5.  Зі складу делегатів Молодіжного парламенту формуються комітети таких напрямків: культури та національної ідеї; спорту, туризму та екології; медіа та комунікації; освіти та інновацій.

4.5.1. За рішенням Молодіжного парламенту можуть бути утворені інші постійні та тимчасові комітети і робочі органи.

4.5.2. Заява про включення до складу комітету приймається секретарем Молодіжного парламенту, а склад комітету затверджується на засіданні Молодіжного парламенту.

4.5.3. На засіданні Молодіжного парламенту більшістю від загального складу ухвалюється рішення про обрання голови комітету.

4.5.4. Комітети формують первинний план, опрацьовують та подають на розгляд Молодіжному парламенту проєкти своєї сфери.

4.6. Делегати Молодіжного парламенту – представники громадських інституцій, закладів вищої освіти чи навчальних закладів, які представляють та відстоюють інтереси молоді:

4.6.1. Складають присягу на першому засіданні Молодіжного парламенту.

4.6.2. Входять в комітет за обраним напрямом діяльності.

4.6.3. Виявляють ініціативність, діють в інтересах молоді.

4.6.4. Голосують на засіданнях Молодіжного парламенту.

4.6.5. Мають право запропонувати додаткові питання для розгляду, які більшістю від   числа присутніх включаються до порядку денного.

4.7.  Делегатство в Молодіжному парламенті припиняється на підставі рішення Молодіжного парламенту у разі:

4.7.1.  Систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена Молодіжного парламенту на його засіданнях без поважних причин.

4.7.2.  Надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства з підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Молодіжному парламенті.

4.7.3.  Неможливості члена Молодіжного парламенту брати участь у роботі Молодіжного парламенту за станом здоров’я, визнання його в судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним.

4.7.4.  Подання членом Молодіжного парламенту відповідної заяви.

4.7.5.  Обрання члена Молодіжного парламенту делегатом інших молодіжних рад та/або парламентів при обласних чи міських радах. Обрання  народним депутатом України, депутатом Чернівецької обласної ради, депутатом Чернівецької міської ради або призначення на посаду в органи місцевого самоврядування.

4.7.6.  Набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Молодіжного парламенту.

4.7.7.  Смерті члена Молодіжного парламенту.

4.7.8.  При вчиненні дій, спрямованих на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушення прав, свобод чи інтересів будь-яких осіб, пропаганду війни, насильства чи іншої ворожнечі.

4.7.9.  У разі припинення будь-якою особою делегатства у Молодіжному парламенті її місце займає наступний кандидат до складу Молодіжного парламенту, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Молодіжного парламенту та зміни затверджуються розпорядженням міського голови.

4.8.  Основною формою роботи Молодіжного парламенту є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

4.8.1. Позачергові засідання Молодіжного парламенту можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжного парламенту або однієї третини загального складу делегатів Молодіжного парламенту.

4.8.2. Повідомлення про скликання засідання Молодіжного парламенту, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку.

4.8.3. Засідання Молодіжного парламенту проводить голова Молодіжного парламенту або за його відсутності секретар Молодіжного парламенту.

4.8.4. Засідання Молодіжного парламенту є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як 11 делегатів (включно з головою та секретарем).

4.8.5.  Молодіжний парламент проводить засідання у сесійній залі Чернівецької міської ради за сприянням модератора.

4.8.6. Засідання Молодіжного парламенту проводяться відкрито.

4.8.7.  За запрошенням Молодіжного парламенту в його засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

4.8.8.  Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжного парламенту вносять голова, секретар та члени Молодіжного парламенту.

4.8.9. Підготовку порядку денного засідання Молодіжного парламенту з урахуванням пропозицій його делегатів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Молодіжного парламенту.

4.8.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 11 делегатів.

4.8.11. Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжного парламенту, у п’ятиденний термін оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Молодіжного парламенту.

4.8.12. Делегат Молодіжного парламенту, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

4.8.13. Рішення Молодіжного парламенту мають рекомендаційний характер і можуть бути розглянуті на сесії Чернівецької міської ради.

4.9.   Експертна рада Молодіжного парламенту (далі - Експертна рада) – консультативний орган, який утворюється при Молодіжному парламенті та сприяє у забезпеченні ефективної діяльності парламенту.

4.9.1. До експертної ради входить 7 громадян України, які обираються делегатами Молодіжного парламенту не менше ніж 11 голосами.

4.9.2. Члени Експертної ради не можуть бути делегатами Молодіжного парламенту.

4.9.3. Завданням Експертної ради є надання рекомендацій щодо визначення шляхів перспективного розвитку та плану роботи Молодіжного парламенту.

4.9.4. Формування перспективного бачення та допомога в розробці проєктів Молодіжного парламенту.

4.9.5. Експертна рада проводить громадську експертизу діяльності Молодіжного парламенту.

4.9.6. Пропозиції Експертної ради є обов’язковими для розгляду Молодіжним парламентом.

4.9.7. Засідання Експертної ради відбуваються не менше 1 разу на півріччя, де присутня Рада голів Молодіжного парламенту.

4.9.8. Експертна рада консультує голову Молодіжного парламенту щодо питань молодіжної політики.

4.9.9. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Експертної ради здійснює Молодіжний парламент.

 

Дата Назва
1
12.07.21
Рішення міської ради від 02.04.2021 р №156 "Про затвердження Положення про Молодіжний парламент при Чернівецькій міській раді"
2
25.12.12
Прийнято герб ЧМСП
3
04.05.11
Положення про діяльність Чернівецького міського студентського парламенту
4
04.05.11
Структура міського студентського парламенту
Дата Назва
Запит на отримання публічної інформації
Статус:*
Прізвище, ім’я та по батькові:*
Загальний опис інформації, що запитується: *
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: *
Введіть реквізити для відповіді: *
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЕТИЧНУ ПОВЕДІНКУ, ДИСКРИМІНАЦІЮ АБО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: *
оберіть файл для завантаження
завантажуйте файл максимум до 3 МБ та з розширенням файлу .doc, .docx, .xls, .pdf